Obsahové látky liečivých rastlín a drog

Ako sme už zdôrazňovali, liečebný účinok liečivých rastlín a z nich pripravených drog je podmienený biologicky účinnými obsahovými látkami. Preto sú u nás vytýčené aj požiadavky hodnoty – normy kvality liečivých rastlín. Uvádza ich platný Slovenský liekopis prvé vydanie (SL1) a Slovenský farmaceutický kódex (SFK1). Ak drogu uvádza liekopis (SL1), je táto u nás oficinálna.

Odborní pracovníci rezortu sú povinní poznať obsah týchto úradne záväzných noriem a riadiť sa nimi. Drogy inej akosti, ako uvádzajú normy, je možné spracovať priemyselne, na izoláciu obsahových látok, na technické účely a pod. Všeobecné predpisy na skúšanie drog, uvedené v spomínanom kódexe (SFK1 – platný od 1. januára 1997), uvádzajú niekoľko pojmov, ktoré si treba vysvetliť, lebo sa používajú aj v tomto atlase:

Cudzie organické prímesi: sú časti iných rastlín, iné organické látky, ktorými sa rastlina znečistí pri zbere, úprave, preprave a pod.

Iné časti materskej rastliny: sú všetky nepatričné časti, napr. kvety alebo byle pri listovej droge.

Anorganické prímesi: znečisteniny, ako hlina, piesok, kamienky a pod., ktoré sa neodstránia pri zbere alebo úprave drogy.

Strata sušením, niekedy aj voda (ČL97): hmotnostný úbytok vznikajúci pri sušení predpísaným spôsobom.

Ak skúmame telo rastliny z hľadiska chemickej skladby zistíme, že sa skladá predovšetkým zo značného  množstva vody; šťavnaté a dužinaté  časti jej obsahujú až 98 %, listy, časti kvetov a dužinaté plody do 90 %, oveľa menej vody je v zásobných orgánoch a kôre – 50 % a najmenej je v semenách – 10 %.

Hlavný podiel bezvodého zvyšku – sušiny, tvoria chemicky zložité vysokomolekulové látky, ktoré z hľadiska funkcie v rastline tvoria buď kostru rastliny – napr. buničina a lignín, alebo fungujú ako zásobné látky – škrob, bielkoviny, alebo plnia iné dôležité funkcie ako enzýmy. Zvyšok sušiny tvoria minerálne látky, ktoré po spálení rastliny ostávajú ako popol.

Z celej sústavy rastlinnej hmoty možno získať extrakciou vodou, liehom alebo inými rozpúšťadlami premenlivý podiel výťažku, líšiaci sa obsahovými látkami. V liekopise (SL1) alebo v kódexe (SFK1) sa uvádza ako extrakt. Vzhľadom na chemickú skladbu ide o látky označené ako nízkomolekulové, ktoré v rastline vznikli hlavne druhotne ako výsledok jej životných pochodov. Môžu byť bežnou zložkou každej rastliny ako látky ubikvitárne alebo sa vyskytujú iba v úzkom ohraničenom okruhu zvyčajne príbuzných rastlín – špecializované látky, špecializované metabolity.

Všeobecne sa vyskytujúce látky – primárne metabolity tvoria východiskový materiál pre špecifické, geneticky zakódované, enzýmami podmienené, katalyzované reakcie, pri ktorých vzniká množstvo ďalších zlúčenín, charakterizovaných ako druhotné,  sekundárne metabolity.

Tieto majú taxonomicky ohraničený výskyt (napr. alkaloid strychnín je iba v rode Strychnos – strychnínovník), pre ich tvorbu sú potrebné osobitné podmienky, môžu sa chemicky obmieňať a z hľadiska biogenézy sú to zväčša liečebne významné metabolity (napr. triesloviny, silice, alkaloidy a i.). Ich význam pre rastliny nie je celkom známy.